De deskundige en zijn waarden

Waardigheid en rechtvaardigheid

De expert ijvert in alle waardigheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid zoals het past bij de betrokken zaken.

Hij dient zich te onthouden van alle publiciteit betreffende de opdrachten die hem kunnen toevertrouwd worden.

Hij ontzegt zich namelijk aankondigingen, publiciteit of dienstaanbiedingen in kranten te laten verschijnen of gebruik te maken van aanplakbrieven, reclameborden of prospectussen.

De expert onthoudt zich van alle bemoeiingen of voorstellen bij mandatarissen, zakenlui of welke tussenpersonen ook, met het doel opdrachten te bekomen, en dit zowel door middel van commissielonen, kortingen op honoraria of om het even welk ander voordeel.

Als lid van een beroepsvereniging mag hij ervan gewag maken, zonder echter zijn gebeurlijke functie in deze vereniging als persoonlijke publiciteit te doen gelden.

Onafhankelijkheid

De expert handelt naar geweten en behoudt een absolute onafhankelijkheid, zonder aan enige druk of invloed toe te geven. Hij mag namelijk noch rechtstreeks noch onrechtstreeks persoonlijke belangen hebben in de oplossing van een geschil.

Onpartijdigheid

De expert vervult zijn opdracht in het kader van de toepasselijke wetten met nauwgezette onpartijdigheid, afgezien van persoonlijke meningen, overtuigingen en betrekkingen met derden.

Gedurende de expertise zelf laat hij nooit zijn mening kennen. Hij kan evenwel, om de partijen te verzoenen en op voorwaarde dat hij binnen de grenzen blijft van zijn opdracht, aan de partijen de geschikte raadgevingen of technische uitleg verstrekken.

Tenzij voorafgaande toestemming van de betrokken partijen, legt de expert zijn opdracht neer indien hij met één der partijen vriendschapsrelaties, enig geschil, gemeenschappelijke of tegenstrijdige belangen heeft of gehad heeft of indien hij in de betwiste zaak reeds een advies heeft verschaft.

Verantwoordelijkheid

De expert voert persoonlijk de werkzaamheden uit. Hij mag zich niet laten vervangen door een derde, al ware het ook een confrater. Voor sommige materiële verrichtingen mag hij zich echter laten bijstaan door medewerkers die volgens zijn richtlijnen, onder zijn toezicht en verantwoordelijkheid zullen werken.

Hij zal zich inspannen zijn opdracht in de kortst mogelijke termijn te vervullen, rekening houdend met de aard van de zaak en tenzij het dringend is, met de verplichtingen de andere hem toevertrouwde opdrachten te vervullen. De expert die een opdracht aanvaard heeft wordt ertoe gehouden deze volledig af te werken.

Indien hij nochtans, tijdens de expertise, door overmacht of wettelijke reden belet wordt zijn opdracht volledig te vervullen, stelt hij de partijen, hun raadgevers en de overheid die hem aangesteld hebben ervan op de hoogte met vermelding van de reden van het beletsel. In de mate van het mogelijke zal hij de taak van zijn opvolger vergemakkelijken.

Beroepsgeheim

De expert verplicht zich tegenover derden het volstrekte geheim te bewaren over hetgeen hij tijdens zijn expertise gezien of gehoord heeft. Het geheim kan slechts met akkoord van de partijen of wettelijk opgeheven worden.

Eerlijkheid

Het wordt de expert verboden van de partijen of van derden rechtstreeks of onrechtstreeks, een geschenk, gift, gunst of enig ander voordeel of vergoeding te ontvangen dan deze die hij officieel gevraagd heeft als honorarium, onkosten en uitgaven.

Collegialiteit

Dit is belangrijk wanneer verscheidene experten in eenzelfde zaak aangesteld zijn

In de betrekkingen met zijn collega’s en voor het vastleggen van de bijeenkomsten, zal de expert rekening houden met hun gerechtvaardigde wensen.

Wanneer hij, na beraadslaging van het college, gelast is het expertiseverslag op te stellen, zal hij de verscheidene geuite meningen van zijn collega’s met objectiviteit vermelden.

De expert stelt zijn ervaring en bevoegdheid ter beschikking van zijn collega’s.

 

Zie ook :