Expertise en gerechtelijke dossiers

Expertise en gerechtelijke dossiers

Een gerechtelijke expertise wordt ingeleid voor de rechtbank.

De aanleiding kan van verschillende aard zijn : bouwkundige gebreken (vocht, scheuren, afwerkingsproblemen, …), betwisting over schade, opdrachtgever stopt met betalen, aannemer komt niet meer werken, enz .  Er ontstaat een geschil.

In eerste instantie zullen de partijen trachten om onderling tot een oplossing te komen of door het aanstellen van een scheidsrechter bij arbitrale beslissing.

Lukt dat niet dan kan één van de partijen een advocaat aanspreken en een dossier inleiden bij de rechtbank .

De rechter kan zich laten adviseren door een externe deskundige (architect, ingenieur, landmeter, …) die ter plaatse zal gaan om de toestand te onderzoeken en hierover een verslag opstelt, dat aan de rechtbank wordt overgemaakt.

De gerechtelijke expertise is bepaald in het Gerechtelijk Wetboek, artikels 962 tot en met 991 en de aangestelde deskundige zal deze regels strikt volgen.

De expert ijvert in alle waardigheid en eerlijkheid zoals het past bij de betrokken zaken. Behalve zijn technische kennis en expertise die hem moet toelaten om te beantwoorden aan zijn opdracht en de juridische kennis welke het Gerechtelijk Wetboek hem oplegt, moet de deskundige als eerste kwaliteit beschikken over een openheid voor tegenspraak.

Art. 962 zegt:“De rechter kan, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven.”

aanpassen reglement REA
Vrouwe Justitia

Vanaf 1 september 2016 treedt een nieuw algemeen reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen in werking. (BS 31/08/2016)
Alle voorgaande reglementen vervallen hierdoor.