GDPR – Privacyverklaring

1 – Algemeen

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot deze welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, en dat wij deze respecteren.

Als deskundige en zaakvoerder ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacyverklaring, of in meer algemene zin, vragen heeft hierover of contact met me wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

2 – Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om uw dossier te kunnen behandelen zoals overeengekomen (uitvoering overeenkomst)
 • het vragen van offertes in het kader van bouw- & expertisedossiers (gerechtvaardigd belang)
 • het bekomen van informatie & opleidingen (overkoepelende federaties
 • het bekomen van verzekeringen (wettelijke verplichting)

3 – Welke gegevens verwerken wij ?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, BTW-nummers
 • rijksregisternummers
 • opleidingen & vormingen (enkel voor nevenberoepen zoals aannemers,  experten, architecten, veiligheidscoördinatoren en dergelijke):
 • specialiteiten

4 – Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door de zaakvoerder en door de medewerkers.

5 – Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij voorlopig nog geen gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 •  het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 •  het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee een verwerkersovereenkomst werd afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) zijn de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De verstrekte gegevens zullen nooit  aan derden doorgeven worden tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

De persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met derden indien hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6 – Minderjarigen

De persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar worden verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7 – Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is. De gegevens worden niet langer dan 15 jaar bijgehouden voor de persoonsgegevens in verband met bouwdossiers en 10 jaar voor de persoonsgegevens in verband met expertisedossiers.

8 – Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens de firma van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan  de geheimhouding daarvan
 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • wij zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • wij testen en evalueren regelmatig alle maatregelen

9 – Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het contactformulier kan u ons hiervoor contacteren.

Tevens kan u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door één van de verwerkers.

Ook hebt u het recht om de verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. er kan u gevraagd om u te legitimeren voordat er gehoor kan geven worden aan de voornoemde verzoeken.

10 – Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe deze te optimaliseren.

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken. Omdat u deze tekst kunt lezen werd er door u al gereageerd op onze vraag tot het al dan niet aanvaarden van cookies.

11 – Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over de website te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

12 – Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij contact op te nemen via het contactformulier.

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

13 – Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder kennisgeving steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 23 mei 2018.