Taak van de veiligheidscoördinator

Wat is de taak van de veiligheidscoördinator en welke is zijn verantwoordelijkheid?

Taak van de veiligheidscoördinator

Risico’s beoordelen, een werkplanning analyseren, conflicten beheersen en een werf controleren.
Toezien op de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerking van het ontwerp en tijdens de verwezenlijking ervan.
De aandacht vestigen op de veiligheidsproblemen. Aanbevelingen doen. Overtreders waarschuwen en op de hoogte brengen van gebreken. Aandringen en de waarschuwingen herhalen bij ernstige gebreken. In laatste instantie kan hij de gevaren meedelen aan de ambtenaar van de technische arbeidsinspectie en een einde stellen aan zijn opdracht. Dit dient hij ook mee te delen aan de ambtenaar die belast is met de uitvoering van het KB ter zake.

Bevoegdheden van de veiligheidscoördinator

Hij heeft geen politionele bevoegdheid. Zijn bevoegdheden vloeien voort uit zijn taakomschrijving. De opdrachtgever moet hem voldoende middelen ter beschikking stellen om zijn opdracht uit te voeren.

Aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator

De verantwoordelijkheid van de coördinator beperkt zich tot de veiligheidscoördinatie en de preventie voor de werknemers. Hij is geen werkgever. De aansprakelijkheid is contractueel ten opzichte van de bouwheer. Hij kan aansprakelijk worden gesteld bij onopzettelijke schade en heeft daarvoor een verplichte burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hij heeft een driedubbele rol te vervullen: ontwerper van het veiligheids- en gezondheidsplan en het postinterventiedossier, PID), controleur voor de toepassing van de preventiemaatregelen en raadgever van de bouwheer.

Zie ook: