Inhoud van het GW na de wijziging van 30 december 2009

Wat is de inhoud van het GW na de wijziging van 30 december 2009? Vergelijk zelf de originele tekst die verschenen is en gepubliceerd werd in het staatsblad.

 

Uittreksel van het Gerechtelijk Wetboek na aanpassing met de laatste wijzigingen van 30 december 2009

AFDELING VI – Deskundigenonderzoek.

962.
De rechter kan, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven.

963.
Het vonnis waarbij het deskundigenonderzoek wordt bevolen, omschrijft nauwkeurig het voorwerp ervan en bepaalt een termijn voor het indienen van het verslag.

964.
Indien de partijen op het ogenblik van het vonnis dat het deskundigenonderzoek beveelt, overeengekomen zijn omtrent de benoeming van de deskundige, bekrachtigt de rechter hun overeenkomst. Ieder door de rechter benoemde deskundige kan, alvorens hij van zijn benoeming kennis krijgt, worden vervangen bij overeenkomst tussen de partijen, die door hen ondertekend wordt en bij het dossier van de rechtspleging wordt gevoegd.

965.
Op verzoek van de meest gerede partij zendt de griffier bij gerechtsbrief aan de deskundigen een eensluidend verklaard afschrift van het vonnis. Binnen acht dagen geven de deskundigen per brief aan de rechter en de partijen kennis van de plaats, de dag en het uur waarop zij hun werkzaamheden zullen aanvangen.

966.
De deskundigen kunnen worden gewraakt om dezelfde redenen als de rechters.

967.
Iedere deskundige die weet dat er enige reden van wraking tegen hem bestaat, is ertoe gehouden zulks onverwijld aan de partijen mee te delen en zich van de zaak te onthouden indien de partijen hem geen vrijstelling verlenen.

968.
De deskundige die de partijen kiezen, kan alleen worden gewraakt om redenen die ontstaan zijn of bekend geworden zijn sedert zijn aanwijzing.

969.
Na de eerste bijeenkomst voor het deskundigenonderzoek mag geen wraking meer worden voorgedragen tenzij de partij eerst nadien kennis heeft gekregen van de wrakingsgronden.

970.
De partij die middelen van wraking wil aanvoeren, moet ze voordragen in een verzoekschrift aan de rechter die de deskundige heeft aangewezen, tenzij deze zich zonder formaliteiten onthoudt. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen acht dagen nadat de partij kennis heeft gekregen van de redenen van de wraking.

971.
De griffier zendt bij gerechtsbrief een eensluidend afschrift van de akte van wraking aan de gewraakte deskundige ; tevens bericht bij hem dat hij binnen acht dagen moet verklaren of hij in de wraking berust dan wel of hij ze betwist.
De wraking wordt toegestaan, indien de deskundige erin berust of ze onbeantwoord laat; wanneer de deskundige de wraking betwist, doet de rechter uitspraak, nadat hij de partijen en de deskundige in raadkamer heeft gehoord. Wordt de wraking verworpen, dan kan de partij die ze heeft voorgedragen, veroordeeld worden tot schadevergoeding jegens de deskundige indien deze dit vordert ; in dit laatste geval echter kan hij geen deskundige blijven in de zaak.
Het vonnis inzake wraking is uitvoerbaar niettegenstaande voorziening.
Staat het vonnis de wraking toe, dan wijst het ambtshalve de nieuwe deskundige aan, tenzij de partijen op het ogenblik van het vonnis overeengekomen zijn over de keuze van een deskundige.

972.
De partijen stellen de deskundigen alle nodige stukken ter hand. Zij doen aan de deskundigen alle dienstige vorderingen.

De deskundigen horen de partijen en bevorderen hun verzoening.
Op verzoek van de partijen maakt de rechter het proces-verbaal van de verzoening op.
De partijen kunnen hun overeenkomst ook bij vonnis doen bekrachtigen.

973.
De deskundigen vervullen hun opdracht onder toezicht van de rechter.
Deze kan te allen tijde, ambtshalve of op verzoek, de verrichtingen bijwonen. De griffier verwittigt bij gewone brief de deskundigen en de advocaten van de partijen.
De partijen worden opgeroepen om aanwezig te zijn bij alle verrichtingen van de deskundige, tenzij zij hem ervan ontslagen hebben hen te verwittigen.

974.
Behoudens overeenstemming tussen de partijen, geven de deskundigen alleen advies over de in het vonnis bepaalde punten.
Iedere partij kan, indien daartoe grond bestaat, de zaak opnieuw ter zitting brengen om de opdracht van de deskundige te doen uitbreiden.

975.
Indien de deskundigen het verslag niet kunnen inleveren binnen de termijn, zoals die in het vonnis is bepaald of in voorkomend geval door de partijen is verlengd, zijn zij ertoe gehouden de rechter bij een met redenen omkleed schrijven om verlenging van die termijn te verzoeken; zij zenden een afschrift van dat verzoek aan de partijen of hun advocaten.
Op de dag door de rechter bepaald, hoort de rechter in raadkamer de door de griffier verwittigde deskundigen en partijen, tenzij het incident voordien geregeld is.

976.
Indien de rechter weigert aan de deskundigen een nieuwe termijn toe te staan voor het inleveren van hun verslag, ontslaat hij hen van hun opdracht en benoemt bij hetzelfde vonnis nieuwe deskundigen. De rechter bepaalt tegelijkertijd het bedrag van de kosten en erelonen die de partijen, naar zijn oordeel, verschuldigd zijn aan deskundigen, ondanks hun vervanging en onverminderd de schadevergoeding waartoe deze mochten gehouden zijn.

977.
Telkens wanneer er reden is om deskundigen te vervangen, vraagt de meest gerede partij zulks bij verzoekschrift.
De partijen mogen de nieuwe deskundigen kiezen; maken zij van dat recht geen gebruik, dan worden de nieuwe deskundigen ambtshalve door de rechter benoemd.

978.
Na afloop van de verrichtingen geven de deskundigen kennis van hun bevindingen aan de partijen, wier opmerkingen zij aantekenen.
De partijen kunnen de deskundigen van die formaliteiten vrijstellen.

979.
Het verslag vermeldt de tegenwoordigheid van de partijen bij de verrichtingen, hun mondelinge verklaringen en hun vorderingen.
Het vermeldt bovendien de stukken en nota’s die de partijen aan de deskundigen hebben overhandigd; het mag de tekst ervan slechts overnemen in zoverre dat nodig is voor de bespreking.
Het verslag wordt door alle deskundigen ondertekend. De ondertekening door de deskundigen wordt voorafgegaan door de als volgt gestelde eed:
“Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.”
of:
“Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.“
of:
“Ich schwöre dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe.“

980.
De deskundigen maken één enkel verslag op; zij geven één enkel advies bij meerderheid van stemmen.
Bij verschil van mening, vermelden zij de onderscheiden meningen met de gronden ervan.

981.
De minuut van het verslag en de nota’s van de partijen worden op de griffie ingeleverd.
De staat van ereloon en kosten van het deskundigenonderzoek wordt onderaan op het verslag gesteld.

982.
Voor verscheidene deskundigen in een zelfde zaak wordt een gezamenlijke staat opgemaakt.
De staat wordt opgemaakt met inachtneming van de hoedanigheid der deskundigen, de moeilijkheid en de duur der verrichte werkzaamheden en de waarde van het geschil.
De staat vermeldt, derhalve een omstandige opgave van die werkzaamheden, de voorschotten en het ereloon van ieder deskundige en de totale kosten van het deskundigenonderzoek.

983.
Op de dag van de inlevering van het verslag zenden de deskundigen bij ter post aangetekende brief aan de partijen een eensluidend verklaard afschrift van het verslag en van de daarin opgenomen staat van erelonen en kosten.

984.
Indien de partijen binnen vijftien dagen na de inlevering van het verslag schriftelijk aan de rechter hebben meegedeeld dat zij het eens zijn met het bedrag van het ereloon en de kosten door de deskundigen gevorderd, worden deze door de rechter begroot onderaan op de minuut van de staat en wordt daarvan een bevel tot tenuitvoerlegging uitgegeven tegen de partij die het deskundigenonderzoek heeft gevorderd, of die het, ingeval het ambtshalve bevolen is, heeft doen uitvoeren.
Indien de partijen binnen de voormelde termijn hun instemming niet hebben betuigd, hoort de rechter tot wie de deskundige of een van de partijen zich met een verzoekschrift heeft gewend, in raadkamer de deskundige en de partijen, door de griffier bij gerechtsbrief opgeroepen, en hij bepaalt het bedrag van het ereloon en de kosten; dat vonnis is uitvoerbaar tegen de partijen die het deskundigenonderzoek hebben gevorderd of tegen die welke het, ingeval het ambtshalve bevolen is, hebben doen uitvoeren.

985.
Wanneer de rechter een onderzoeksmaatregel beveelt, kan hij beslissen dat een deskundige daarbij tegenwoordig zal zijn om technische toelichting te verstrekken.
De deskundige legt mondeling de eed af in de volgende bewoordingen:
“Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.”
of:
“Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.“
of:
“Ich schwöre dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe.“
De eedaflegging en de toelichting van de deskundige worden aangetekend in het proces-verbaal.
Het ereloon en de kosten van de deskundigen worden door de rechter of door de aangestelde rechter definitief begroot onderaan op het proces-verbaal. Een bevel tot tenuitvoerlegging ervan wordt uitgegeven tegen de partij die de onderzoeksmaatregel heeft gevorderd of tegen de partij die de maatregel, ingeval deze ambtshalve bevolen is, heeft doen uitvoeren.

986.
De rechters zijn niet verplicht het advies van de deskundigen te volgen, indien het strijdig is met hun overtuiging.

987.
Indien de rechter in het verslag niet voldoende opheldering vindt, kan hij een aanvullend onderzoek door dezelfde deskundigen ofwel een nieuw onderzoek door andere deskundigen bevelen.
De nieuwe deskundigen mogen aan de vroeger genoemde deskundigen de inlichtingen vragen die zij geraden achten.
De rechter kan ook, tijdens het gehele verloop van de debatten, de deskundigen ter zitting horen; deze mogen zich bij dat verhoor van stukken bedienen.
De verklaringen van de deskundigen, worden aangetekend in een proces-verbaal dat de rechter, de griffier en zijzelf ondertekenen na lezing en eventuele opmerkingen.
Het ereloon en de kosten van de deskundigen in verband met hun verhoor worden door de rechter definitief begroot onderaan op de minuut van dat proces-verbaal en daarvan wordt een bevel tot tenuitvoerlegging uitgegeven tegen de partij die het deskundigenonderzoek heeft gevorderd of heeft doen uitvoeren.
Op verzoek van de partijen kan de rechter onder dezelfde voorwaarden hun technische raadgevers horen, die hij erkent maar wier ereloon en kosten niet worden begroot.
De deskundigen worden ter zitting opgeroepen door de griffier.
Alvorens te worden gehoord leggen zij de volgende eed af:
“Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.”
of:
“Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.“
of:
“Ich schwöre dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe.“
De partijen of hun advocaten worden eveneens bij deze verrichtingen opgroepen.

988.
Indien de deskundigen hun staat van ereloon en kosten niet indienen, kunnen de partijen in een verzoekschrift aan de rechter vragen deze te begroten.
De deskundigen en de partijen of hun advocaten worden in raadkamer opgeroepen door de griffier.
Indien de zaak in der minne is geregeld, mag het in het eerste lid bedoelde verzoekschrift niet vroeger worden ingediend dan vijftien dagen nadat die schikking ter kennis gebracht is van de deskundigen.

989.
In zaken in hoger beroep kan de rechter een deskundige benoemen om mondeling verslag te doen op de daartoe vastgestelde zitting; de rechter kan die deskundige ook gelasten tijdens zijn verhoor staten van beschrijving, plans of foto’s over te leggen, die dienstig zijn voor de oplossing van het geschil.
Alvorens verslag te doen, legt de deskundige mondeling de eed af, die in artikel 987 voorgeschreven is.
De deskundige mag zich van stukken bedienen.

Van de eedaflegging en van de verklaringen van de deskundige wordt proces-verbaal opgemaakt.
Voor de begroting van de kosten en het ereloon van de deskundige en voor de uitgifte van het bevel tot tenuitvoerlegging wordt gehandeld overeenkomstig artikel 984.

990.
De deskundigen kunnen de vervulling van hun opdracht uitstellen totdat de meest gerede partij op de griffie een voorschot in consignatie heeft gegeven om in een gematigde verhouding tot zekerheid te dienen van de betaling van hun ereloon en de vergoeding van hun kosten.

Indien een voorschot op enige andere wijze wordt gestort, is de deskundige verplicht tot teruggave.
De consignatie van het voorschot moet worden verricht door de partij die volgens bijzondere wetten of artikel 1017, tweede lid, steeds in de kosten wordt verwezen.
In geval van betwisting of wanneer de partij het verschuldigd voorschot niet stort, geeft de rechter die het deskundig onderzoek gelast heeft, op verzoek van de meest gerede partij, een bevel tot tenuitvoerlegging ten belope van het bedrag dat hij vaststelt, na zo nodig de opmerkingen van de betrokkenen in raadkamer te hebben gehoord. Die beschikking is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.
Het voorschot blijft in consignatie op de griffie totdat het ereloon en de kosten van de deskundige definitief begroot zijn, of de partijen hun instemming hebben betuigd met het bedrag ervan wanneer de zaak in der minne is geregeld.
De deskundigen nemen het voorschot vervolgens op ten belope van de hun verschuldigde som en het eventuele overschot wordt teruggegeven aan de partij die het voorschot in consignatie heeft gegeven.
Wanneer het deskundigenonderzoek voor de deskundige hoge kosten kan medebrengen, kan de magistraat die bevoegd is om het bedrag van het voorschot vast te stellen, de deskundigen, op een met redenen omkleed verzoekschrift, machtigen om tijdens het vervullen van hun opdracht een gedeelte van het op de griffie in consignatie gegeven voorschot op te nemen.

991.
De hoven en rechtbanken mogen lijsten van deskundigen opmaken, overeenkomstig de regels die de Koning bepaalt.

Zie ook :