Wie en wat is de deskundige?

Behalve zijn technische kennis die hem moet toelaten om te beantwoorden aan zijn opdracht en de juridische kennis welke het Gerechtelijk Wetboek hem oplegt, moet de gerechtsdeskundige als eerste kwaliteit beschikken over een openheid voor tegenspraak.

Deze openheid voor tegenspraak moet tot uiting komen in de feiten die de deskundige moet analyseren, observeren en vaststellen tot hij een volledige kennis heeft verworven van de feiten tegenover dewelke hij geen enkele vooringenomenheid mag hebben.

Maar deze openheid voor tegenspraak moet zich vooral uiten tegenover de argumenten die door de partijen worden aangebracht, tegenover hun gedragingen en in de grondige studie van de meegedeelde dossiers.

De deskundige vervult een onmisbare rol tussen de betrokken partijen en de Rechtbank, die slechts uitzonderlijk de mogelijkheid heeft om zich ter plaatse te begeven en bovendien dikwijls te doen heeft met problemen waarvan het technisch karakter hem overstijgt.

Aan de deskundige komt de uiterst delicate en genuanceerde rol toe om de technische aspecten van het geschil te “vertalen” op zulke wijze dat ze gemakkelijk te begrijpen zijn en om aan de Rechtbank toe te laten te oordelen met kennis van zaken.

Tegenspraak aanvaarden betekent niet aanvaarden dat men ongelijk heeft. Over dit punt mag er geen misvatting bestaan.

Het betekent echter wel dat in het kader van het voorafgaandelijk onderzoek er eventueel verbeteringen kunnen aangebracht worden, hetzij omdat de aangehaalde uitspraken niet met de gewenste nuances werden weergegeven, hetzij omdat een onvolledige vaststelling anders dient voorgesteld te worden, hetzij omdat een stellingname van de deskundige het tegensprekelijk karakter van het gerechtelijk onderzoek kan in gevaar brengen.

Kortom, de deskundige die tegenspraak aanvaardt, verlaagt zich niet door de juistheid van de opmerkingen van een partij te erkennen.

Het debat moet niet handelen over de vraag wie gelijk of ongelijk heeft, maar wel over de vraag hoe alles in het werk kan gesteld worden om een expertiseverslag op te stellen dat aan de Rechtbank toelaat zich een volledig en correct idee te vormen van de technische elementen van het geschil.

Zie ook: